Hướng dẫn nâng cấp Hào Khí - Kiếm Thế 12

Hướng dẫn cách nâng cấp Hào Khí trong game Kiếm Thế 12, nói rõ cách kiếm nguyên liệu để nâng cấp


- Tham gia Tống - Kim lấy lệnh bài Chiến Trường:
Xếp Hạng Lệnh Bài Chiến Trường
Top 110 Cái
Top 27 Cái
Top 35 Cái
Top 4-103 Cái
Trên 3000 Điểm2 Cái
Đạt 1000 Điểm1 Cái

- Bảng nâng cấp Hào Khí
Cấp BậcMở Nâng Cấp Hào Khí
Sĩ BinhNhận từ Nhiệm Vụ tân Thủ
Giáo ÚyHào Khí Giáo Úy Yêu Cầu
Hào KHí Sĩ Binh
500 Tiền Xu
5 Lệnh Bài Chiến Trường
Đô ÚyHào Khí Đô Úy Yêu Cầu
Hào Khí Giáo Úy
1000 Tiền Xu
10 Lệnh Bài Chiến Trường
Tham TướngHào Khí Tham Tướng Yêu Cầu
Hào Khí Đô Úy
2000 Tiền Xu
50 Lệnh Bài Chiến Trường
Thống LĩnhHào Khí Thống Lĩnh Yêu Cầu
Hào Khí Tham Tướng
3000 Tiền Xu
100 Lệnh Bài Chiến Trường
Đại TướngHào Khí Đại Tướng Yêu Cầu
Hào Khí Thống Lĩnh
5000 Tiền Xu
500 Lệnh Bài Chiến Trường
Nguyên SoáiHào Khí Nguyên Soái Yêu Cầu
Hào Khí Đại Tướng
7000 Tiền Xu
1000 Lệnh Bài Chiến Trường
Hoàng ĐếHào Khí Hoàng Đế Yêu Cầu
Hào Khí Nguyên Soái
10000 Tiền Xu
100 vạn đồng thường
2000 Lệnh Bài Chiến Trường
Tiên KhíHào Khí Tiên Khí Yêu Cầu
Hào Khí Hoàng Đế
500 vạn đồng thường
5000 Lệnh Bài Chiến Trường

Bài viết liên quan